Pretensiooni esitamine ja tingimused

 

Pretensiooni esitades tutvu alati eelnevalt Myrobot.ee  kasutustingimustega .

 1. Kaubale pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates Kauba üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Garantii ei kehti toote kasutamisest tulenevatele kuluvosadele. Kaubaga kaasas olevatele akudele kehtib garantii 6 kuud.
 2. Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui tooteviga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus. Kui Kaup on müüdud Tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas juba Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Myrobot.ee. Myrobot.eel  on õigus delegeerida defekti väljaselgitamine edasi tootjale. Kauba puuduse ilmnemisel peab Tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul peale defekti ilmnemist Myrobot.eed teavitama  (VÕS § 220 lg 1). Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Tarbijale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Myrobot.ee või Tootja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Myrobot.ee või Tootja üksnes juhul, kui Tarbija pretensioon oli õigustatud. Teavitus (pretensioon) peab olema saadetud kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse nõuda Myrobot.ee-lt või Tootjalt  Kauba parandamist või väljavahetamist. Myrobot.ee kohustub vastama Tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6). Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Myrobot.ee-l või Tootjal õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või Kauba detaili tagastamist. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Myrobot.ee ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Kasutaja Kauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Myrobot.ee-lt  selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, või kui Myrobot.ee või Tootja keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast, või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist ning Tarbija ei soovi või ei saa lasta teha parandusi kolmandal isikul, on Tarbijal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Myrobot.ee-le tagastada. Myrobot.ee kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul arvates põhjendatud  avalduse saamisest ja Kauba tagastamist Myrobot.ee-le.
 3. Pretensioonide esitamise aluseks on Myrobot.ee veebilehelt ostu tõendav dokument.
 4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine, või mitte sihtotstarbeline kasutamine.
 5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
 6. Myrobot.ee ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

   

  • seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;

  • normaalsest kulumisest;

  • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik;

  • seadme või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

  • kui Ostjat on enne Kauba ostmist Myrobot.ee poolt teatavitatud sellel esinevatest puudustest;

  • välisteguritest, muu hulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused jne;

  • toode ei tööta omaniku süül selle ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel, või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel;

   

 7. Myrobot.ее tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedelikukahjustusega, niiskuskahjustusega ja mehaanilise vigastusega seade (Kaup) kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
 8. Seadmele (Kaubale) teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Myrobot.ee ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
 9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates Kauba üleandmisest.
 10. Tootja süül tekkinud defektide parandamisele kulub tavaliselt 2–3 nädalat alates toote garantiiteenindusse üleandmisest. Kui selgub, et remont nõuab osade tarnimist välismaalt, pikeneb ooteaeg 45 tööpäevani.
 11. Kui Tarbija esitab pretensiooni hiljem kui 6 kuud (kuni 2 aastat) peale Kauba kättesaamist, või ei nõustu Myrobot.ее seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada, et:

  • tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

  • puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

  • Myrobot.ее või Tootja tehas on puuduse eest vastutav.

   

 12. Kui Myrobot.ee on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Myrobot.ee puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.
 13. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb täita avaldus(vabas vormis) ja saata see e-postiga info@myrobot.ee. 
  Toote ametliku hooldusesinduse olemasolul toimetage toode hooldusesindusse.
 14. Pretensiooni esitamise tingimused kehtivad koos Myrobot.ee kasutustingimustega